fbpx

თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

აღწერა
ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის პროგრამების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია.

ეს პროექტი იცავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა სოციალურ, ჯანმრთელობისა და ეკონომიურ უფლებებს, მომსახურებაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომის მეშვეობით. იგი ასევე უწყობს ხელს შშმ პირთა და მათი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვას და სამეწარმეო აქტივობებში ჩართვას.

საქართველოს სამ მუნიციპალიტეტში დაინერგება ინოვაციური საკონსულტაციო სერვისი “შშმ პირი შშმ პირისთვის”. ამ მიდგომის ძირითადი იდეაა შშმ პირთა გადამზადება, რათა მათ შეიძინონ კომპეტენცია და თვითდაჯერება იმისათვის, რომ მიაწოდონ ძირითადი ინფორმაცია და გაუწიონ მომსახურება სხვა შშმ პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს, რომლებიც აწყდებიან გარკვეულ ბარიერებსა და გამოწვევებს.

პროექტი:
- იკვლევს მუნიციპალიტეტებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების ეფექტური საქმიანობის ხელისშემშლელ
ფაქტორებს
- ქმნის შესაბამის საინფორმაციო მასალებს შეზღუდულობის თემებზე და შშმ პირებისთვის ხელმისაწვდომ სერვისებზე, შშმ პირებისთვის, სამოქალაქო ორგანიაციებისა თუ ადგილობრივი მთავრობებისთვის
- ქმნის 8 ახალ სოციალურ საწარმოს
- ეხმარება ორგანიზაციებს შშმ პირებისთვის მნიშვნელოვანი სერვისების მიწოდებაში
- ატარებს სტრატეგიულ და ადვოკაციის შეხვედრებს საზოგადოების, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით
- ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავ კამპანიებს
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, მათი სოციალური ინტეგრაციის მიზნით შშმ პირთა უფლებების დაცვის შესახებ გაეროს კონვენციის პრინციპების მიხედვით.
მოსალოდნელი შედეგები
• საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებული PR კამპანიები და დებატები
• საკონსულტაციო საბჭოების ეფექტიანობის ხელისშემშლელი ფაქტორების კვლევა. მათი საქმიანობის გასაუმჯობესებისათვის, მიზნობრივი ტრენინგების ჩატარება.
• შშმ პირთა ოჯახის წევრების გაძლიერება, ადგილობრივ დონეზე მათი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის ხელშეწყობა
• საქართველოს რეგიონებში შშმ პირთათვის მიზნობრივი და მათ საჭიროებებზე მორგებული სოციალური სერვისების მიწოდება
პროექტის დოკუმენტებიპროექტის დოკუმენტები
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
საქართველო
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც იცავს
ქვესექტორი:
კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები
თემები:
ადამიანის უფლებები
პროექტის სტატუსი:
დასრულებულია
დაწყების თარიღი:
01.02.2018
დასრულების თარიღი:
31.01.2021
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€400 000
ვებსაიტი:
https://asb.ge/ge/projects/387
სოციალური მედია:
https://www.facebook.com/ASBinGeorgia/
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
392-939

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,