fbpx

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პლატფორმა “ექსპერტთა დიალოგი” სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს აერთიანებს გენდერული ნიშნით ძალადობის დასაძლევად

29/03/2021

საქართველოში 4-დან 1 ქალს გამოუცდია გენდერული ნიშნით ძალადობის რაიმე ფორმა. ექსპერტთა დიალოგი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პლატფორმაა, რომელიც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ხორციელდება. პლატფორმა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს აერთიანებს და მიზნად ისახავს გენდერული ნიშნით ძალადობის შესახებ საზოგადოებაში არსებული შეხედულებების შეცვლასა და ცნობიერების ამაღლებას.

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,