fbpx

გამარჯვებულები

EU Prize for Journalism 2021/ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 2021

ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით.
© European Union,