fbpx

ევროკავშირის ინიციატივა სოლიდარობა ჯანმრთელობისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

აღწერა
„ევროკავშირის ინიციატივა სოლიდარობა ჯანმრთელობისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ წარმოადგენს COVID-19-ის პანდემიაზე საერთო ევროპული პასუხის ნაწილს, რომლის მიზანია მოკლევადიანი გადაუდებელი საჭიროებების მოგვარება. ინიციატივა ასევე თვალისწინებს გრძელვადიანი სტრუქტურული ზეგავლენის განხორციელებას განსაკუთრებული აქცენტით სუსტი ჯანდაცვის სისტემების მქონე ყველაზე დაუცველ ქვეყნებზე. ინიციატივა ხელს უწყობს პარტნიორ ქვეყნებს ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მათ ყველაზე დაუცველი მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში ეხმარება.

კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
ამ ინიციატივის ზოგადი მიზანია COVID-19-ის გავლენის შესუსტება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, და ამით მათი გრძელვადიანი სოციალურ-ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის ხელშეწყობა.
ინიციატივის კონკრეტული მიზნებია:
- ეფექტური, სწრაფი და კოორდინირებული რეაგირება COVID-19-ზე.
- ეროვნული პოტენციალის გაძლიერება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გადაუდებელი მდგომარეობების პრევენციის, დადგენის, მათთვის მომზადების და მათზე რეაგირების საკითხებში.
მოსალოდნელი შედეგები

ინიციატივა სამ ფაზად განხორციელდება:
- მოკლევადიანი პასუხი (3-4 თვე) - ინიციატივა დაიწყებს ყველაზე გადაუდებელ საჭიროებებზე რეაგირებას და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მხარდაჭერას მაქსიმალური სიმძლავრეების შექმნაში COVID-19-ის პანდემიაზე რეაგირების მიზნით. ეს მოიცავს სამკურნალო დაწესებულებების და ჯანდაცვის პროფესიონალების მზადყოფნის მხარდაჭერას მათი უზრუნველყოფით ძირითადი აღჭურვილობით, სამედიცინო აპარატურით და ტრენინგით; ასევე COVID-19-ზე რეაგირების ეროვნული კოორდინაციის მხარდაჭერას და მოსახლეობის ინფორმირებას რისკების შესახებ.
- საშუალოვადიანი პასუხი (8-9 თვე) - ინიციატივა გააგრძელებს პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერას ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებაში COVID-19-ზე რეაგირების მიზნით; გაგრძელდება ძირითადი აღჭურვილობის და სამედიცინო აპარატურის მიწოდება, ასევე პოტენციალის შექმნა ჯანდაცვის დაწესებულებების დასახმარებლად.
- გრძელვადიანი პასუხი და სიცოცხლისუნარიანობა (12 თვე) - პანდემიიდან მიღებული გამოცდილების საფუძველზე, პროგრამა დაეხმარება პარტნიორ ქვეყნებს ჯანდაცვის სამსახურების და გადაუდებელი დახმარების მიწოდებაში და გადაუდებელ მოვლენებზე რეაგირების ეროვნულ სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში თითოეული ქვეყნისთვის.
პროექტის დოკუმენტებიპროექტის დოკუმენტები
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ამწვანებს
ქვესექტორი:
ჯანმრთელობა
თემები:
ჯანმრთელობა, COVID-19
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
აზერბაიჯანი, Azerbadjan, ბელარუსი , სომხეთი, Azerbajan, მოლდოვა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
15.06.2020
დასრულების თარიღი:
14.06.2022
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
World Health Organization (WHO)
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€34 720 000
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
415-628

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,