fbpx

უნარები წარმატებისთვის

Project Description
უნარები წარმატებისთვის
Specific Objective
უნარები წარმატებისთვის
Expected Results
უნარები წარმატებისთვის
Project map
Photo gallery
PROJECT DETAILS
საქართველო
Priority Area:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის, პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
Subsector:
დასაქმება და მეწარმეობა, ახალგაზრდობა (მეწარმეობა და უნარების განვითარება)
Topic:
ახალგაზრდობა, დასაქმება
Project Status:
მიმდინარე
Start Date:
31.08.2020
End Date:
30.08.2023
Implementing Organisation:
Stichting Save the Children Nederland, Youth Worker's Association of Georgia
Funding by the EU:
€1 000 000
EU Project Number:
417-748

ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით.
© European Union,