fbpx

საქართველოში საზღვრის და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა

აღწერა
უკვე რამდენიმე წელია ევროკავშირი და საქართველო თანამშრომლობენ, რათა ხელი შეუწყონ ადამიანებისა და საქონლის თავისუფალ გადაადგილებას და ამავდროულად, საზღვრების უსაფრთხოებას. ამ პროექტის მიზანია ევროკავშირს და საქართველოს შორის თანამშრომლობის ჩარჩო და სამთავრობო სამოქმედო გეგმების შესაბამისად საზღვრის ინტეგრირებული მართვის სფეროში საქართველოს ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერება და მიგრაციის მართვა. პროექტი:
- ზრდის შესაბამისი სამთავრობო უწყებების შესაძლებლობებს საზღვრის მართვისა და არარეგულირებული მიგრაციისა და საერთაშორისო დანაშაულის აღმოფხვრის მიზნით
- ქმნის ტრენინგების მოდულს და ტრენერთა კვალიფიციურ გუნდს
- ავრცელებს ინფორმაციას ევროპაში უსაფრთხო მიგრაციის შესახებ
- ახდენს მიგრაციის მეინსტრიმინგს განვითარების პროცესებში
- კონსულტაციებისთვის იწვევს ევროპელ ექსპერტებს
- მნიშვნელოვან აღჭურვილობას გადასცემს სასაზღვრო კონტროლის მიზნით.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
1. იტნეგრირებული საზღვრის მართვის სფეროში სამართლებრივი, ინსტიტუციური და ოპერატიული შესაძლებლობების გაძლიერება, რაც მოიცავს გაუმჯობესებულ თანამშრომლობას სააგენტოებს შორის და საზღვრის მართვის პროცესების გაძლიერებას.
2. მიგრაციის მართვის ჩარჩოს გაძლიერება, რაც გულისხმობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ხელმისაწვდომი ექსპერტული ცოდნის გამოყენებით კონკრეტულად უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში შესაძლებლობების გაძლიერებას, ორმხრივი შრომითი მიგრაციის პროგრამების საფუძველზე კანონიერი შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობას, რეადმისიის ეფექტიან მართვას, რაც მოიცავს მესამე ქვეყნებსაც, არსებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მიგრანტთა უფლებების დაცვას და განვითარების პოლიტიკაში მიგრაციის საკითხების გათვალისწინებას.
მოსალოდნელი შედეგები
- საქართველოს ხელისუფლებამ გააძლიერა საზღვრის დაცვა და უსაფრთხოება უკანონო გადაადგილების აღმოსაფხვრელად და ამავდროულად, საქართველოს საზღვარზე ადამიანების და ტვირთის კანონიერი დინების ხელშესაწყობად.
- საქართველოს ხელისუფლებამ წარმატებით მოახერხა საზღვრის და მიგრაციის მართვის თემაზე ტრენინგ მოდულების შესაბამისი მოსამზადებელი დაწესებულებების კურიკულუმებში ინსტიტუციონალიზაცია და გააძლიერა სპეციალიზებული ლექტორების ექსპერტიზა და სწავლების უნარ-ჩვევები.
პროექტის დოკუმენტებიპროექტის დოკუმენტები
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
საქართველო
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს
ქვესექტორი:
მობილობა
თემები:
მიგრაცია და მობილობა
პროექტის სტატუსი:
დასრულებულია
დაწყების თარიღი:
17.11.2017
დასრულების თარიღი:
31.03.2021
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
International Organization For Migration
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€4 500 000
ვებსაიტი:
www.informedmigration.ge
სოციალური მედია:
https://www.facebook.com/VisafreeEurope/
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
388-767

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021