fbpx

სოფლის მეურნეობის სექტორის გაუმჯობესება საქართველოში (ENPARD III)

აღწერა
პროექტი წარმოადგენს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ნაწილს. მისი მიზანია სოფლად არსებული შინამეურნეობების, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, მომსახურებისა და წარმოების გაუმჯობესება, ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების გაზრდა ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო სექტორის კონკურენტუანარიანობას მნიშვნელოვნად აამაღლებს. პროექტი ითვალისწინებს FAO-ს მიერ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერას ეფექტური პოლიტიკის შემუშავებასა და „სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის“ განხორციელებაში.
პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა სახის საპილოტე ღონისძიებები: ფერმერების, ფერმერული კოოპერატივების, მეწარმეებისა და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის გათვალისწინებულია საინფორმაციო და საგანმანათლებლო აქტივობები, ასევე ინდივიდუალური გრანტები, რაც ფერმერთა და მეწარმეთა კონკურენტუნარიანობას აამაღლებს.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება.
მოსალოდნელი შედეგები
- სოფლად არსებული შინამეურნეობების, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა და მცირე და საშუალო საწარმოების წვდომა ფინანსებზე, გაუმჯობესებული მომსახურება და წარმოება
- გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაძლიერებული შესაძლებლობები
- ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო სექტორის გაზრდილი კონკურენტუანარიანობა.
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
საქართველო
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
სოფლის მეურნეობა და სასოფლო განვითარება
თემები:
სოფლის მეურნეობა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
01.01.2018
დასრულების თარიღი:
30.11.2022
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
The Food and Agricultural Organization of United Nations (FAO)
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€12 000 000
ვებსაიტი:
fao.org/georgia
სოციალური მედია:
https://www.facebook.com/FAOGeorgia/
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
394-129

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,