fbpx

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა საქართველოში

აღწერა
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
სკოლის ზოგადი მიზანია მაღალი ხარისხის საერთაშორისო განათლების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონში.

კონკრეტული მიზანია სასტიპენდიო პროგრამის დაწყება კონკურსის საფუძველზე, რომელიც გასცემს საერთაშორისო ბაკალავრიატის (IB) ატესტატს ევროპეისტიკის განხრით. სასტიპენდიო პროგრამაზე მიიღებიან მოსწავლეები ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს ექვსი ქვეყნიდან. პროგრამას ახორციელებს IB-პარტნიორი სკოლა თბილისში (საქართველო).
მოსალოდნელი შედეგები
ძირითადი საქმიანობა პირველი საპილოტე ფაზისთვის:
- პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება თბილისში მდებარე საერთაშორისო სკოლასთან (ახალი სკოლა, საქართველო) საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით.
- საერთაშორისო ბაკალავრიატის სასწავლო პროგრამის მოდიფიკაცია მასში ევროპეისტიკის კონკრეტული ელემენტების შეტანის მიზნით. მოდიფიკაცია განხორციელდება საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბჭოს ხელმძღვანელობით და ევროპული სკოლების გენერალური მდივნის (EURSC) მხარდაჭერით.
- სასტიპენდიო სქემის შემუშავება და მართვა საწყისი ფაზისთვის, ყოველწლიურად 30-მდე მოსწავლის მოცვით.
- მასწავლებლების ტრენინგი სპეციალიზებული პროგრამის სწავლებისთვის მოსამზადებლად.
- სავიზო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, მოსწავლეთა მობილობის და უსაფრთხოების მხარდაჭერა.
- ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევა პროექტის მეორე ფაზისთვის, რომელშიც სწავლების პროცესი, სავარაუდოდ, ახლად აშენებულ სკოლაში გადაინაცვლებს, და მთლიანად ევროპული სკოლების სასწავლო პროგრამის საფუძველზე განხორციელდება.
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს
ქვესექტორი:
ახალგაზრდობის მონაწილეობა და ლიდერობა
თემები:
განათლება, ახალგაზრდობა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
აზერბაიჯანი, Azerbadjan, ბელარუსი , სომხეთი, Azerbajan, მოლდოვა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
23.11.2018
დასრულების თარიღი:
31.12.2022
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
UNOPS
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€7 000 000
ვებსაიტი:
http://www.eapeuropeanschool.eu

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,