fbpx

EU4BUSINESS - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების აღმოსავლეთის ინიციატივა

აღწერა
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) აღმოსავლეთის ინიციატივა მიზნად ისახავს ეკონომიკური განვითარების ინტენსიფიკაციას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმომწერ ქვეყნებში - მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში. ეს განხორციელდება მცირე და საშუალო საწარმოების მიზნობრივი ფინანსური და ტექნიკური დახმარებით ამ ქვეყნებში.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
- ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება სესხის აღების პირობების გაუმჯობესებით.
- მიკრო-საფინანსო ორგანიზაციების მხარდაჭერა დაფინანსების უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი მიკრო-საწარმოებისთვის.
- მიზნობრივი ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევა პრიორიტეტული საწარმოო კავშირებისთვის სოფლის მეურნეობის და სასურსათო სექტორში.


მოსალოდნელი შედეგები
- ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე, მიკრო-ფინანსებზე, სესხები ადგილობრივ ვალუტაში.
- ტექნიკური დახმარება (პოტენციალის შექმნა).
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის, პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
ეკონომიკა და ვაჭრობა, დასაქმება და მეწარმეობა
თემები:
ბიზნესი
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
სომხეთი, Azerbajan, მოლდოვა
პროექტის სტატუსი:
დასრულებულია
დაწყების თარიღი:
09.12.2016
დასრულების თარიღი:
31.12.2021
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
EIB
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€62 740 000
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
376-993

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,