fbpx

EU4Climate

აღწერა
ინიციატივა „EU4CLIMATE“ მხარს უჭერს კლიმატის პოლიტიკის შემუშავებას და დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც ხელს უწყობს ემისიის შემცირებას და კლიმატის ცვლილებისადმი გამძლე გარემოს შექმნას. გარდა ამისა, ინიციატივა მხარს უჭერს ამ ქვეყნების მიერ კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმებით (2015 წ.) აღებული ვალდებულებების შესრულებას.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
ინიციატივის ზოგადი ამოცანაა კლიმატის ცვლილების გავლენის შერბილების და ადაპტაციის მხარდაჭერა, და დაბალნახშირბადიანი და კლიმატის ცვლილებისადმი გამძლე ეკონომიკის ჩამოყალიბება.
ინიციატივის კონკრეტული ამოცანებია:
- პოტენციალის გაძლიერება ქვეყანაში პარიზის შეთანხმების მოთხოვნების განსახორციელებლად.
- გამჭვირვალობის გაზრდა ემისიასთან და კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის საკითხებში.
- კლიმატის საკითხების ჩართვა ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის სექტორებში.
- ევროკავშირთან დადებული ორმხრივი შეთანხმებების და ენერგეტიკული თანამეგობრობის შეთანხმების კლიმატის საკითხებთან დაკავშირებული პუნქტების განხორციელება.
მოსალოდნელი შედეგები
საქმიანობა დაჯგუფებულია შვიდი პრიორიტეტული შედეგის ირგვლივ:
- პარიზის შეთანხმებით ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) განხორციელება და განახლება.
- 21-ე საუკუნის შუა პერიოდის დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგის (LEDS) შემუშავება.
- ქვეყანაში ემისიის მკაცრი მონიტორინგის, ანგარიშგების და ვერიფიკაციის ჩარჩოების დანერგვა.
- ევროკავშირის ნორმატიულ-სამართლებრივ ბაზასთან შესაბამისობა, რაც შეტანილია ორმხრივ შეთანხმებებში და ენერგეტიკული თანამეგობრობის შეთანხმებაში კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის საკითხზე.
- კლიმატთან დაკავშირებული საკითხების ჩართვა სექტორებში და სექტორულ გაიდლაინებში პარიზის შეთანხმების განხორციელების მიზნით.
- ინვესტიციები კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში.
- ადაპტაციური დაგეგმვა: ადაპტაციური გეგმების დამტკიცება და საჭიროების შემთხვევებში - შემუშავება
პროექტის დოკუმენტებიპროექტის დოკუმენტები
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ამწვანებს
ქვესექტორი:
ეკოლოგია და კლიმატის ცვლილება
თემები:
ეკოლოგია
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
აზერბაიჯანი, Azerbadjan, ბელარუსი , სომხეთი, Azerbajan, მოლდოვა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
01.12.2018
დასრულების თარიღი:
01.12.2022
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
UNDP
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€8 000 000
ვებსაიტი:
https://eu4climate.eu
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
387-538

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,