fbpx
Skip to main content

ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის

Project Description
ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის (EU4Environment) მოქმედება მიზნად ისახავს ექვსი პარტნიორი ქვეყნისთვის დახმარების აღმოჩენას ბუნებრივი კაპიტალის შენარჩუნებასა და ადამიანების ეკოლოგიური კეთილდღეობის გაზრდაში, გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული ქმედებების ხელშეწყობის, მწვანე ზრდის შესაძლებლობების გახსნისა და დემონსტრირების, გარემოსდაცვითი რისკებისა და გარემოზე ზემოქმედების მართვის გაუმჯობესებული მექანიზმების დადგენის გზით.

ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის ითვალისწინებს გაძლიერებულ თანამშრომლობას, რომელიც რეკომენდირებულია „20 ძირითადი შედეგი 2020 წლისთვის“ 2017 წლის ნოემბრის აღმოსავლეთ პარტნიორების სამიტის ფარგლებში.

მოქმედების განხორციელება მოხდება ხუთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD), გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UN Environment) გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE), გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO), მსოფლიო ბანკი.
Specific Objective
1. უფრო მწვანე გადაწყვეტილების მიღება
სამინისტროთა შორის პოლიტიკაზე დიალოგის პლატფორმების ხელშეწყობა მწვანე ზრდის, მწვანე ეკონომიკის მიზნებისა და დაგეგმვის პროცესში სხვა მდგრადობის საკითხების ინტეგრირების გზით
დახმარება საინვესტიციო საჭიროებების შეფასებაში
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისა და გარემოზე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასებისთვის საკანონმდებლო ჩარჩოების რეფორმირებასა და შესაძლებლობების გაძლიერებაში მხარდაჭერა, საერთაშორისო მოთხოვნებთან სრულად
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით
ცნობიერების ამაღლება მწვანე ეკონომიკის, გარემოსდაცვით ქმედებების და მდგრადი ცხოვრების წესის თაობაზე

2. ცირკულარული ეკონომიკა და ზრდის ახალი
შესაძლებლობები
მცირე და საშუალო საწარმოების (SME) დახმარება სტრატეგიული და ყოველდღიური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მდგრადობის საკითხების ინტეგრირების მიზნით
ცნობადობის გაზრდა მწვანე პროდუქტების ერთიან ბაზართან დაკავშირებული ევროკავშირის კონცეფციების და ინსტრუმენტების თაობაზე
მწვანე საჯარო შესყიდვების პოლიტიკის შემუშავებისა და დანერგვის ხელშეწყობა
ნარჩენების მართვის არსებული გამოწვევების აღმოფხვრაზე მორგებული დახმარება
ტექნიკური დახმარება მწვანე ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების რეფორმებისთვის (მაგ. ენერგოეფექტურობა, სოფლის მეურნეობა/სურსათი, მშენებლობა, მდგრადი ტურიზმი ან რეგიონური განვითარება)
მცირე და საშუალო საწარმოების ეკოლოგიური ღირებულებების ჯაჭვის და პროდუქტების ინოვაციაში დახმარება

3. სამართლიანი და თანაბარი შესაძლებლობები გარემოსდაცვით სფეროში
ეროვნული უწყებების მხარდაჭერა „ჭკვიანი“ რეგულაციების და პოლიტიკის ინსტრუმენტების ჩამოყალიბებაში, რომლებიც ხელს შეუწყობს გარემოსდაცვით საქმიანობას მსხვილ, მცირე და საშუალო საწარმოებში
კანონაღსრულების ეფექტურობის, აღმასრულებელი უწყებებისა და შესაბამისი ინსტრუმენტების გაძლიერება, გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით
ეროვნული უწყებების დახმარება მწვანე ინვესტირების სტრატეგიებისა და პროგრამების შემუშავებასა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებაში
ადმინისტრაციული შესაძლებლობის მხარდაჭერა გარემოსდაცვით სფეროში
საჯარო მოხელეთა მცირე, მიზნობრივი ჯგუფებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების გადამზადება/სწავლება

4. ეკოსისტემური სერვისები და საარსებო წყაროები
დაცული ტერიტორიების ერთიანი ქსელის ამოქმედება ევროკავშირისა და მეზობელი ქვეყნების ჩართულობით
საზოგადოების ქმედებების ხელშეწყობა ტყის კონსერვაციისა და მდგრადი გამოყენებისთვის არამერქნული პროდუქტის
წარმოებისა და ბიომასასთან დაკავშირებული ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით
ქმედებები ხე-ტყის უკანონო ვაჭრობის შეზღუდვისკენ
ინოვაციური დაფინანსების სქემების განვითარებისა და იდენტიფიცირების მხარდაჭერა ეკოსისტემური სერვისების მდგრადი მართვისთვის

5. ცოდნის გაზიარება და კოორდინაცია
სტრატეგიული საკომუნიკაციო აქტივობების გამოყენებით განხორციელებული ქმედებების შესახებ ცნობადობის გაზრდა
ინიციატივის სხვადასხვა ელემენტების რეგიონული კოორდინაცია
პროგრესის მონიტორინგი ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი მიზნების ინტეგრირებისა და მწვანე ზრდის ინდიკატორების
საფუძველზე მომზადებული ანგარიშების მეშვეობით
Expected Results
გარემოს დაცვის და ეკონომიკური მხარეების თავმოყრით, ევროკავშირი გარემოსდაცვისთვის ხელს უწყობს პოლიტიკის შემუშავებას და საკანონმდებლო ცვლილებებს, დაგეგმარებისა და ინვესტიციების „გამწვანებას”, ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების წახალისებას, ახალი ბიზნეს-მოდელების მიღებას, და „მწვანე სამუშაოების“ ჩამოყალიბებას. ასევე, ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი
მმართველობის გაუმჯობესებას, დაცული ტერიტორიების და ტყეების მართვის გაუმჯობესებას, და მდგრად ვაჭრობას.
Project documents
Project map
Photo gallery
Kick-off Stakeholders Meeting on Industrial Waste Mapping (IWM) activities of the “Circular Economy and New Growth Opportunities” Component within the EU4Environment Action in Azerbaijan
Videos
Introduction of eco-innovation methodology among SMEs in Georgia
Transboundary Environmental Impact Assessment and its benefits for Eastern Partner countries (Armenian)
Sustainable Public Procurement
Transboundary Environmental Impact Assessment and its benefits for Eastern Partner countries
Green Growth Indicators
PROJECT DETAILS
რეგიონალური
Priority Area:
პარტნიორობა, რომელიც ამწვანებს
Subsector:
ეკოლოგია და კლიმატის ცვლილება
Topic:
ეკოლოგია
EaP Countries:
სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველოს, მოლდოვა, უკრაინა
Project Status:
მიმდინარე
Start Date:
01.01.2019
End Date:
31.12.2024
EU Project Number:
387-398, 404-254 & 421-449