fbpx

საქპატენტის მხარდაჭერა

აღწერა
პროექტი წარმოადგენს ევროკავშირის იმ ინიციატივის ნაწილს, რომელიც საქართველოს ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულებაში ეხმარება.
ინსტიტუციური დაძმობილების პროექტის მთავარი ფოკუსი 2017-2020 წლების ასოცირების შესახებ შეთანხმების დღის წესრიგით განსაზღვრული, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების სფეროში იდენტიფიციფიცირებული პრიორიტეტების განხორციელების ხელშეწყობას, შემდეგი აქტივობებით:
• უფლების მფლობელთათვის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვისა და აღსრულების მაღალ დონეზე უზრუნველყოფა;
• საქართველოს ხელისუფლების აღსრულების შესაძლებლობების გაძლიერება;
• საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის საქმიანობის მხარდაჭერა;
• ინტელექტუალური საკუთრების სფეროს შესახებ და კონტრაფაქციისა და მეკობრეობის წინააღმდეგ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისთვისთვის ზომების მიღება.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
წვლილი შეიტანოს საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვისა და აღსრულების ადეკვატური და ეფექტური დონის მიღწევაში , ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესაბამისად.
მოსალოდნელი შედეგები
- ტექნიკური თანამშრომლობა: რომლის შედეგად უნდა გაძლიერდეს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მომუშავე ინსტიტუციები, ქსელების და პერსონალი, რაც ჩამოაყალიბებს უფრო ეფექტურ და ხელსაყრელ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების სისტემას;
- უფლებების აღსრულებასთან დაკავშირებული თანამშრომლობა, რაც თვალისწინებს საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების პოლიტიკის მოდერნიზაციის, გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი იმპლემენტაციის მხარდაჭერას;
- ცნობიერების ამაღლება, რომლის შედეგად უნდა გაიზარდოს ინფორმირებულობის დონე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ყოვლისმომცველი სისტემის სარგებელის შესახებ, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში ჩართულ პირებსა და ფართო საზოგადოების სპეციფიკურ სეგმენტებს შორის.
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
საქართველო
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
ეკონომიკა და ვაჭრობა
თემები:
ბიზნესი
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
01.01.2020
დასრულების თარიღი:
30.06.2023
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
European Union Intellectual Property Office
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€1 000 000
ვებსაიტი:
www.eugipp.eu
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
413-050

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,