fbpx

EU4Youth: საზღვრისპირა რეგიონებში სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება (SEED) მწვანე ზრდისთვის

აღწერა
პროექტის "საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება (SEED) მწვანე ზრდისთვის" მიზანია საქართველოში და სომხეთში მცხოვრები ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის განვითარება, სოციალური მეწარმეობის და მწვანე ინოვაციების მიმართულებით მათი უნარ-ჩვევების გაძლიერება და ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა. წარმოდგენილი პროექტი შექმნის ხელსაყრელ პირობებს სოციალური მეწარმეობისა და მწვანე ინოვაციებისთვის საქართველოსა და სომხეთში და ხელს შეუწყობს საზღვრისპირა თემებში მცხოვრები შესაძლებლობებს მოკლებული ახალგაზრდების პოტენციალის განვითარებას მნიშვნელოვანი სოციალური და გარემოსდაცვითი სარგებლის მოტანის მიზნით.

აღნიშნული პროექტი ევროკავშირის ახალგაზრდების მხარდამჭერი ფართო ინიციატივის და EU4Youth პროგრამის ნაწილია.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
პროექტის მიზანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის განვითარება სოციალური მეწარმეობის სფეროში სოციალური ერთობის, დასაქმების, ინკლუზიურობის ხელშეწყობისა და უთანასწორობის შემცირების მიზნით. პროექტის კონკრეტული მიზანია საქართველოსა და სომხეთში ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა შესაძლებლობების გაძლიერების, სუბ-ეროვნულ, ეროვნულ და ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის წახალისებისა და სოციალური მეწარმეობისა და მწვანე ინოვაციების, როგორც სოციალური ტრანსფორმაციის საშუალებებისთვის ხელსაყრელი ეკოსისტემების, შექმნის გზით.
მოსალოდნელი შედეგები
SEED პროგრამის ფარგლებში, შეიქმნება დაინტერესებული მხარეების პლატფორმა სუბ-ეროვნული, ეროვნული და ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის მიზნით, ახალგაზრდებში სოციალური მეწარმეობის საქმიანობის გასააქტიურებლად და პოლიტური დიალოგის გასაძლიერებლად. გარდა ამისა, SEED შეიმუშავებს საგანმანათლებლო პროგრამებსა და მასალებს, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მწვანე ინოვაციებსა და მდგრად განვითარებას, რათა განვითარდეს სოფლად მცხოვრები მოწყვლადი ახალგაზრდების უნარები საქართველოსა და სომხეთის სამიზნე რეგიონებში.
ამის გარდა, პროგრამის მიზანია მინიმუმ 20 ახალი პროექტის მხარდაჭერა სოციალური მეწარმეობისა და მწვანე ინოვაციების მიმართულებით, რომელიც განხორციელდება სამიზნე რეგიონებში.
პროექტის დოკუმენტებიპროექტის დოკუმენტები
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის, პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს
ქვესექტორი:
ახალგაზრდობა (მეწარმეობა და უნარების განვითარება), სამოქალაქო საზოგადოება
თემები:
ახალგაზრდობა, სამოქალაქო საზოგადოება, დასაქმება
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
აზერბაიჯანი, სომხეთი
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
19.12.2019
დასრულების თარიღი:
19.10.2022
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
CENN, Green Lane (AM), Kakheti Regional Development Foundation (KRDF)
ვებსაიტი:
www.cenn.org
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
412-395

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,