fbpx

EU4BUSINESS - ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საკრედიტო ხაზი - II ფაზა

აღწერა
ინიციატივა „EU4BUSINESS - ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საკრედიტო ხაზი - II ფაზა“ ეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესის და მისი პოტენციალის განვითარებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში არსებული შესაძლებლობებით სარგებლობისთვის. ეს ხორციელდება გრანტებით მხარდაჭერილი სხვადასხვა სახის ინვესტიციებით, რომლებიც გამოიყოფა ევროკავშირის რისკის შემცირების, ინვესტიციების წახალისების და ტექნიკური დახმარების მექანიზმებით.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
ინიციატივის ზოგადი ამოცანაა DCFTA-სთან დაკავშირებული პრიორიტეტული საკითხების მოგვარება მცირე და საშუალო საწარმოების საქმიანობაში საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში, 2014 წელს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. კონკრეტული ამოცანებია ინვესტიციების რაოდენობის გაზრდა, რომლებიც საშუალებას აძლევს მცირე და საშუალო ბიზნესს რეაგირება მოახდინოს DCFTA-ს მიერ შექმნილ შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე, ბიზნესის გრძელვადიანი დაფინანსების ხელმისაწვდომობის და პირობების გაუმჯობესება სამ ბენეფიციარ ქვეყანაში და სახელმწიფოთაშორისი სავაჭრო ოპერაციების მხარდაჭერა.
მოსალოდნელი შედეგები
პროექტის დამთავრებისას მიღწეული იქნება შემდეგი შედეგები:
- 7 პარტნიორი ფინანსური ინსტიტუტის ჩართვა ქვე-სესხების გაცემაში მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის.
- 12 პარტნიორი ფინანსური ინსტიტუტის ჩართვა ვაჭრობის დაფინანსების ინსტრუმენტებში.
- გაიცემა 600 მლნ ევრო ვაჭრობის მხარდაჭერის ახალი პროგრამის დასაფინანსებლად.
- გაიცემა 400 ქვე-სესხი მცირე და საშუალო საწარმოებზე ან ინვესტიციებზე მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის DCFTA-ს მიზნების შესასრულებლად.
- გაიცემა 113 მლნ ევრო ახალი დაფინანსების სახით მცირე და საშუალო საწარმოებზე.
- შენარჩუნდება დაახლოებით 16,000 სამუშაო ადგილი.
- მხარდაჭერილი იქნებ 900 სავაჭრო ტრანზაქცია.
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის, პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
ეკონომიკა და ვაჭრობა
თემები:
ბიზნესი
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
სომხეთი, Azerbajan, მოლდოვა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
21.12.2017
დასრულების თარიღი:
20.12.2027
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
EBRD
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€38 900 000
ვებსაიტი:
http://www.eu4business-ebrdcreditline.com/
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
389-994

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,