fbpx

წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

აღწერა
პროექტი წარმოადგენს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ნაწილს.
პროექტის მიზანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში LEADER მიდგომის დანერგვა და შედეგად, განვითარების უკვე არსებული ადგილობრივი პოტენციალის ათვისება, ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის მექანიზმების გაძლიერება, რაიონის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ისევე როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, მიზნობრივი მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროექტის აგრეთვე მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის ინტეგრირებულ, მდგრად და მონაწილეობით განვითარებას LEADER მიდგომის დანერგვის გზით, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს სოფლის მოსახლეობის დასაქმებას, ეკონომიკის განვითარებას, თემის გაძლიერებას და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის მექანიზმების გაძლიერება, რაიონის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ისევე როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, მიზნობრივი მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგები
- ევროკავშირის „ლიდერ“ მიდგომის საფუძველზე ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) შექმნა, რომელიც ჩამოყალიბდა ფუნქიონალურ ერთეულად და ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მეშვეობით და წვლილს შეიტანს წყალტუბოს რეგიონში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაში;
- თემის მიერ ინიცირებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების ადგილობრივი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
- უნარების განვითარებისა და საგრანტო მხარდაჭერით გაზრდილი ეკონომიკური შესაძლებლობები. ხელმისაწვდომი სოციალური სერვისები, რომლის განსაკუთრებული ფოკუსი იქნება მოწყვლადი ჯგუფების ინტეგრაცია.
პროექტის დოკუმენტებიპროექტის დოკუმენტები
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
საქართველო
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
სოფლის მეურნეობა და სასოფლო განვითარება
თემები:
სოფლის მეურნეობა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
03.12.2019
დასრულების თარიღი:
02.12.2022
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
People in Need
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€1 000 000
ვებსაიტი:
www.georgia.peopleinneed.eu
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
402-471

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,