fbpx

ENPARD-ის საგრანტო კონკურსი

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), ევროკავშირის (EU) მიერ დაფინანსებული სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურსს სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდასაჭერად. ინიციატივის მიზანია, ქართველ ფერმერებს, სოფლის შინამეურნეობებს, კოოპერატივებს, მცირე და საშუალო მეწარმეებს გაუუმჯობესდეთ წვდომა ფინანსებზე, სერვისებსა და საწარმოო ტექნიკურ აღჭურვილობაზე. პროცესი ემსახურება სოფლის მეურნეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდასა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის უკეთესი საარსებო წყაროების შექმნას.

დამატებით დოკუმენტებს შეგიძლია გაეცნოთ შემდეგ ბმულებზე: ბროშურა ქართულადბროშურა რუსულადპოსტერიგრანტის სახელმძღვანელო.

იმისათვის, რომ გაიგოთ, თუ რომელი ტიპის საგრანტო კატეგორიას შეესაბამება თქვენი ინიციატივა, გთხოვთ მიყვეთ ბმულს.

ყველა საგრანტო განაცხადის წარდგენა მოხდება შემდეგ პლატფორმაზე. გასული ციკლების დროს მიღებული განაცხადები განხილვის პროცესშია. ამჟამად საგრანტო ციკლი არ არის გახსნილი განაცხადების მისაღებად.

FAO-ს მიზანია ორგანიზაციის ეთიკური წესების თანახმად, შეინარჩუნოს საგრანტო მენეჯმენტის მაქსიმალურად გამჭვირვალე მიდგომა. ამ მიზნით FAO საქართველომ შემოიღო საჩივრის მექანიზმი (GRM) რათა პროგრამის ბენეფიციარებს მისცეს გამჭვირვალე, ეფექტური და დროული მექანიზმი მათი აზრისა და უკუკავშირის დასაფიქსირებლად. მექანიზმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ მოიძიოთ სახელმძღვანელოში: საჩივრის მექანიზმის სახელმძღვანელო.

იმ შემთხვევაში თუ გსურთ საჩივრის დაფიქსირება პროგრამასთან მიმართებაში, გთხოვთ მიყვეთ ბმულს საჩივრის ფორმის შესავსებად.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ:

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,